Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Dealen met curator

De taak van een faillissementscurator

De curator in een faillissement heeft tot taak alle bezittingen van de boedel te gelde te maken en de opbrengst volgens de regels van het verhaalsrecht te verdelen onder de crediteuren van de gefailleerde.

Belanghebbenden in een faillissement

Daarbij heeft de curator te maken met tal van belanghebbenden, die met het faillissement worden geconfronteerd. Het faillissement knipt twee aspecten van de boedel los van elkaar: de passiva-kant (de schulden) en de activa-kant (de bezittingen).

Aan de passiva-kant zijn de belanghebbenden die met de curator te maken krijgen de gewone schuldeisers en de bank die de onderneming heeft gefinancierd. Ook de belastingdienst en het UWV moeten met de curator tot zaken komen. En niet te vergeten de werknemers en de verhuurder.
Aan de activa-kant kunnen er gegadigden zijn, die de bezittingen van de gefailleerde onderneming willen kopen of tot een doorstart willen komen. Ook kunnen er goederen in de boedel zitten, die niet van de gefailleerde zijn. De eigenaren van die goederen zullen die willen opeisen. Daaronder kunnen ook leveranciers met een eigendomsvoorbehoud zijn.

Een bijzondere rol neemt de gefailleerde zelf in. De curator treedt in diens plaats en vertegenwoordigt de belangen van zijn vermogen (de boedel) om tot een vereffening daarvan te komen. De curator moet daarbij echter ook rekening houden met de redelijke belangen van de gefailleerde.

Zaken doen met de curator

Voor partijen die geïnteresseerd zijn in de bezittingen van de gefailleerde is van belang om te weten, hoe je met een curator zaken moet doen. DV Advocatuur weet precies hoe een curator denkt en handelt en is daarom bij uitstek de adviseur bij het zaken doen met een curator.
DV Advocatuur kan adviseren bij de onderhandeling en het opstellen van overeenkomsten (zoals activa-passiva overeenkomsten of activa-deals) met de curator, of partijen bij te staan die een doorstart willen maken met een uit een faillissement gekochte onderneming.
Onder andere vanwege de mogelijke “lijken in de kast” – waaronder de onbedoelde gevolgen van het onoordeelkundig overnemen van personeel – is goede advisering door een juridisch adviseur die hier ervaring mee heeft een must.

Belangen van crediteuren behartigen

De curator is verkeersagent tussen de verschillende belanghebbenden bij een faillissement. De crediteuren moeten ervoor zorgen, dat de curator juist met hun vorderingen omgaat. Crediteuren krijgen vaak onvoldoende informatie over de gang van zaken.
Bovendien hebben sommige crediteuren bijzondere voorrechten of rechten met betrekking tot de bezittingen van de gefailleerde. Zoals een eigendomsvoorbehoud en het verkopersprivilege of een retentierecht.
DV Advocatuur heeft veel ervaring met het te gelde maken van de belangen van crediteuren in een faillissement. Binnen het specialistische terrein van het insolventierecht is het belangrijk een deskundige aan je zijde te hebben om de curator weerwoord te kunnen geven.

Behartigen van de belangen van de failliet en bestuurders

De gefailleerde wordt het hardst geraakt door het faillissement. Al diens bezittingen worden verkocht. Als de gefailleerde een rechtspersoon is, dan kan het zijn dat de curator de bestuurders aansprakelijk stelt voor het faillissement.
Het is dan zaak om goed weerwerk te geven tegen deze aansprakelijkstelling, om die hetzij af te wenden dan wel hanteerbaar te houden.
In sommige gevallen is het de moeite waard voor de gefailleerde om een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden om op die manier het faillissement te beëindigen.
DV Advocatuur heeft ruime ervaring bij het behartigen van de belangen van de gefailleerde en van de bestuurders van een gefailleerde rechtspersoon.