Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Beslag

Vonnis en executie

Een belangrijk principe van de rechtsstaat is, dat burgers geen eigenrichting mogen plegen: het is niet de bedoeling dat je je recht zelf gaat halen met een honkbalknuppel. Dat is zelfs strafbaar.
Als je je recht wilt uitoefenen, moet je naar de rechter stappen om een vonnis te halen. Vervolgens kun je een gerechtsdeurwaarder opdracht geven dat vonnis ten uitvoer te leggen, oftewel te “executeren”. Dit onderdeel van het recht heet dan ook het “executierecht”.

De gerechtsdeurwaarder is een onpartijdige ambtenaar, die volgens de regels van het executierecht vonnissen uitvoert. Hij kan de bezittingen van de schuldenaar in beslag nemen, om die vervolgens te gelde te maken door deze openbaar te verkopen. Soms is de dreiging met verkoop al genoeg om de debiteur te laten betalen. De deurwaarder betaalt het geïnde na aftrek van zijn kosten door aan de schuldeiser.

Een beslag kan ook andere doelstellingen hebben: bij voorbeeld afgifte van een goed, wanneer iemand iets niet wil teruggeven. De executie is dan niet gericht op verkoop maar op wegnemen van een goed bij degeen die niet de rechtmatige bezitter ervan is.

Executoriaal en conservatoir beslag

Er zijn twee soorten beslagen: het hiervoor genoemde executoriale beslag, ter tenuitvoerlegging van een vonnis. Je kunt echter ook beslag leggen vóórdat je een vonnis hebt. Dat heet een “bewarend beslag” of conservatoir beslag.

Ook daarvoor is een rechterlijke beslissing nodig: het verlof tot beslaglegging. Dat verlof is net als de vordering in kort geding een voorlopige maatregel (of: voorziening). Dat wordt dus gevraagd aan de Voorzieningenrechter.

Voor het vragen van verlof om beslag te leggen is de hulp van een advocaat nodig. Die kan het verzoekschrift (“rekest”) om beslag te mogen leggen opstellen en indienen bij de rechtbank. Aan het conservatoir beslag zijn kosten verbonden: naast de advocaatkosten ook het griffierecht van ca. EUR 650. En natuurlijk de kosten van de deurwaarder die het beslag moet gaan leggen.

Executiegeschil

In Nederland is het makkelijk om verlof te krijgen voor het leggen van conservatoir beslag. Een verzoek dat ’s ochtends wordt ingediend, wordt in de meeste gevallen ’s middags al verleend. Dat gaat dus heel snel. Degeen op wiens spullen (of vorderingen of loon) beslag gelegd gaat worden, weet van niets: die wordt niet vooraf gehoord. Behalve bij loonbeslag.

Na het beslag kan die echter wel een executiegeschil starten: dat is een speciaal kort geding waarin de beslagene opheffing van het bewarende beslag vordert, omdat dit niet eerlijk tot stand is gekomen. Of omdat er teveel beslagen gelegd zijn.

Overigens kan ook tegen een executoriaal beslag een kort geding worden gevoerd. Of ter voorkoming daarvan.

Procedure na conservatoir beslag

Natuurlijk moet de rechter na een conservatoir beslag nog wel beoordelen, of het beslag terecht gelegd is. Als de rechtbank het vorderingsrecht van de eiser bevestigt, dan verandert het conservatoire beslag in een executoriaal beslag, en kan de tenuitvoerlegging beginnen.

Wanneer de vordering wordt afgewezen, is de eiser die beslag heeft gelegd schadeplichtig. Hij moet dan de beslagen schadeloos stellen voor het nadeel, dat die van het beslag heeft ondervonden. Beslag moet dan ook niet lichtvaardig gelegd worden.

Na een conservatoir beslag moet de beslaglegger dus ook binnen veertien dagen een procedure beginnen. Afhankelijk van de hoogte van de vordering kan het griffierecht aanzienlijk zijn, en natuurlijk ook de kosten van de advocaat voor de procedure. Hier geldt dus: bezint eer ge begint. Want wie A zegt, moet ook B zeggen.

Specialistenwerk

Beslaglegging en executiegeschillen zijn specialistenwerk. DV Advocatuur heeft daar ruime ervaring mee, en kan waar nodig beslag leggen en een deurwaarder aansturen bij de executie van een door ons voor een cliënt verkregen vonnis.