Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden maken het verschil

Het gebruik van algemene voorwaarden kent iedereen die wel eens een website heeft bezocht of een app heeft geïnstalleerd. Je hebt de keus: je kunt ze accepteren of je mag de app niet gebruiken. Meestal worden algemene voorwaarden dus maar aanvaard zonder ze te lezen.

De reden is dat mensen niet het gevoel hebben dat ze over de algemene voorwaarden kunnen onderhandelen, zoals je dat wel doet over andere voorwaarden in een overeenkomst. Want algemene voorwaarden zijn gewoon onderdeel van de overeenkomst die je met de gebruiker ervan sluit.

Voor algemene voorwaarden geldt: take it or leave it. Bijna niemand zal bepalingen in algemene voorwaarden zitten redigeren. Achteraf kan dat in bepaalde gevallen overigens wel, als een voorwaarde onredelijk bezwarend is.

Voor de gebruiker van algemene voorwaarden hebben die een grote waarde. Want je kunt er bepaalde telkens voorkomende kwesties mee regelen in jouw voordeel. En dat kan in geval van een conflict een wereld van verschil maken.

Wat kun je zoal regelen in algemene voorwaarden?

In algemene voorwaarden regel je niet de kernbedingen van een overeenkomst, zoals de koopsom of andere essentiële afspraken. Je regelt er vooral juridische details. Details die echter wel belangrijk zijn.

Je kunt in algemene voorwaarden van alles vastleggen en onderdeel maken van de overeenkomst met je contractspartij, zo lang de wet daar geen dwingende bepalingen voor voorschrijft. Anders zijn die bepalingen nietig. Je kunt bij voorbeeld niet de wettelijke consumentenbescherming weg contracteren zoals 14 dagen bedenktijd bij aankopen via internet. Zo lang het echter regelend contractenrecht is kun je heel veel wel opnemen.

Een aantal voorbeelden:

* risicoverdeling: je kunt bepaalde situaties onder “overmacht” schuiven, waardoor het risico dat die situatie zich voordoet niet voor jouw rekening komt. In deze tijd van corona maatregelen geen overbodig beding
* risico-overgang: je kunt afspreken vanaf welk moment een geleverd object voor risico van de ander komt (en dat die ander het moet verzekeren)
* exoneratie: je kunt je aansprakelijkheid voor bepaalde schadeposten beperken, zoals voor gevolgschade
* (buiten)gerechtelijke kosten: je kunt opnemen dat de wederpartij de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten moet vergoeden bij contractbreuk, zodat je niet met onverhaalbare kosten blijft zitten
* verzuim: je kunt afwijkende afspraken maken over de vraag wanneer de ander in verzuim is
* rente en boete: je kunt extra bepalingen opnemen waarmee je een hogere rente kunt eisen dan de wettelijke rente (die tegenwoordig heel laag is) en je kunt als dat past bij het soort contract voor bepaalde overtredingen boetebedingen opnemen
* forumkeuze: je kunt opnemen dat alle geschillen voor een bepaalde rechter (die van jouw woonplaats) moeten worden beslecht (dat kan niet voor consumenten)
* keuze voor toepasselijk recht: je kunt ook rechtskeuzebedingen opnemen voor internationale overeenkomsten

Kortom je kunt in algemene voorwaarden heel veel regelen, waar je in geval van problemen veel plezier van kunt hebben.

Het maken van goede algemene voorwaarden vereist vakmanschap: je kunt niet gewoon de voorwaarden van iemand anders overschrijven. Je moet heel goed nadenken wat er zich allemaal in jouw bedrijf kan voordoen.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Een heikel ding bij algemene voorwaarden is wel, dat je er voor moet zorgen dat ze van toepassing zijn op de overeenkomst die je met je contractspartner sluit. Anders werken ze niet: in dat opzicht zijn het net veiligheidsgordels in een auto. Als je ze niet om doet beschermen ze je niet, ook al heb je nog zulke goede gordels.

De kern van de toepasselijkheid is dat de algemene voorwaarden onderdeel moeten zijn van de overeenkomst. Dat wil zeggen, dat je ze vooraf - bij het sluiten van de overeenkomst - onder de aandacht gebracht moet hebben en de andere partij er uitdrukkelijk mee moet instemmen. Het beste is dus die in een zo vroeg mogelijk stadium mee te sturen, bij voorbeeld met een offerte. Bij websites en apps is dat makkelijk, je kunt in de ICT inbouwen dat de contractspartij niet verder kan als ze niet hebben ingestemd door “ik ga akkoord met de voorwaarden” aan te vinken.

En je moet bewijs hebben dat ze zijn toegezonden. Een ander aandachtspunt is dat je goed vastlegt welke versie onderdeel van de overeenkomst is.

In de wet zijn wel regels opgenomen, waardoor algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn ook als die niet daadwerkelijk ter hand gesteld zijn. En soms redt de rechter een gebruiker van algemene voorwaarden, als er sprake is van een “bestendig gebruikelijk beding” tussen partijen die vaker met elkaar zaken doen. Maar het is beter er zelf voor te zorgen dat de voorwaarden goed als onderdeel van de afspraken zijn vastgelegd.

Onredelijk bezwarend beding

Ook wanneer algemene voorwaarden van toepassing zijn, kan de contractspartij zich beroepen op nietigheid van een bepaling in die voorwaarden, omdat dit beding moet worden beschouwd als een “onredelijk bezwarend” beding.

De manier waarop dit moet worden ingeroepen is in de wet geregeld. In voorkomend geval kun je daar zelf ook gebruik van maken natuurlijk als je te maken hebt met algemene voorwaarden van een ander.

Algemene voorwaarden: best ingewikkeld

Alles bij elkaar zijn algemene voorwaarden en het gebruik ervan belangrijk. Maar ook best ingewikkeld.
Laten wij van DV Advocatuur nu thuis zijn in het contractenrecht en in het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden. We zijn onze cliënten daarmee dan ook graag van dienst.